Parallel Bible results for Zhēnyán 19:29

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Zhēnyán 19:29

CUVP 29 Xíngfá shì wèi xiè màn rén yùbeì de . biāndǎ shì wèi yúmeì rén de bēi yùbeì de . NIV 29 Penalties are prepared for mockers, and beatings for the backs of fools.

Do Not Sell My Info (CA only)