Parallel Bible results for Zhēnyán 8:22

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Zhēnyán 8:22

CUVP 22 Zaì Yēhéhuá zào huā de qǐtóu , zaì taì chū chuàngzào wànwù zhī xiān , jiù yǒu le wǒ . NIV 22 “The LORD brought me forth as the first of his works,before his deeds of old;

Do Not Sell My Info (CA only)