Parallel Bible results for Psalmen 69:35

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 69:35

SVV 35 Dat Hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeen, en al wat daarin wriemelt. NIV 35 for God will save Zion and rebuild the cities of Judah. Then people will settle there and possess it;

Do Not Sell My Info (CA only)