1 Chronicles 6:6 NIV

6 Uzzi the father of Zerahiah, Zerahiah the father of Meraioth,