6 Uzzi the father of Zerahiah, Zerahiah the father of Meraioth,