18 and Andrew; Philip; Bartholomew; Matthew; Thomas; James, Alphaeus' son; Thaddaeus; Simon the Cananaean;
References for Mark 3:18
    • a 3:18 - Or <i>zealot</i>