Mark 3:18

18 and Andrew; Philip; Bartholomew; Matthew; Thomas; James, Alphaeus' son; Thaddaeus; Simon the Cananaean;