Ezekiel 33:23 CJB

23 Then the word of ADONAI came to me: