Nehemiah 12:1-6 CJB

1 These are the cohanim and L'vi'im who went up with Z'rubavel the son of Sh'alti'el, and Yeshua: S'rayah, Yirmeyah, 'Ezra,
2 Amaryah, Malukh, Hatush,
3 Sh'khanyah, Rechum, M'remot,
4 'Iddo, Gintoi, Achiyah,
5 Miyamin, Ma'adiyah, Bilgah,
6 Sh'ma'yah, Yoyariv, Y'da'yah,