1 Zuò Yēsū Jīdū púrén hé shǐtú de Xīmén Bǐdé , xiĕ xìn gĕi nà yīn wǒmen de shén , hé ( yǒu gǔ juàn wú hé zì ) jiù zhǔ Yēsū Jīdū zhī yì , yǔ wǒmen tóng dé yíyàng bǎoguì xìnxīn de rén .