5 Zhèng yīn zhè yuángù , nǐmen yào fèn waì de yīnqín . yǒu le xìnxīn , yòu yào jiā shang déxíng . yǒu le déxíng , yòu yào jiā shang zhīshi .