We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Nǐmen zuò púrén de , fán shì yào cún jìngwèi de xīn shùnfú zhǔrén . búdàn shùnfú nà shànliáng wēnhé de , jiù shì nà guāi pì de yĕ yào shùnfú .