18 Nǐmen zuò púrén de , fán shì yào cún jìngwèi de xīn shùnfú zhǔrén . búdàn shùnfú nà shànliáng wēnhé de , jiù shì nà guāi pì de yĕ yào shùnfú .