14 Nà rén shuō , shuí lì nǐ zuò wǒmen de shǒulǐng hé shĕnpàn guān ne , nándào nǐ yào shā wǒ , xiàng shā nà Āijí rén ma . Móxī biàn jùpà , shuō , zhè shì bì shì beì rén zhīdào le .