18 Tāmen bì tīng nǐde huà . nǐ hé Yǐsèliè de zhǎnglǎo yào qù jiàn Āijí wáng , duì tā shuō , Yēhéhuá Xībólái rén de shén yùjiàn le wǒmen , xiànzaì qiú nǐ róng wǒmen wàng kuàngyĕ qù , zǒu sān tiān de lùchéng , wéi yào jìsì Yēhéhuá wǒmen de shén .