1 Bǎixìng jiàn Móxī chíyán bú xià shān , jiù dàjiā jùjí dào Yàlún nàli , duì tā shuō , qǐlai , wèi wǒmen zuò shénxiàng , kĕyǐ zaì wǒmen qiánmian yǐn lù , yīnwei lǐng wǒmen chū Āijí dì de nàge Móxī , wǒmen bù zhīdào tā zāo le shénme shì .