1 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ yào zaó chū liǎng kuaì shí bǎn , hé xiānqián nǐ shuāi suì de nà bǎn yíyàng , qí shàng de zì wǒ yào xiĕ zaì zhè bǎn shàng .