26 Yī gè língdang , yī gè shíliu , yī gè língdang , yī gè shíliu , zaì paózi zhōuwéi dǐ bian shàng yòng yǐ gòngzhí , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .