We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
21 Dàn nà bú bǎ Yēhéhuá zhè huà fàng zaì xīn shàng de , jiù jiàng tāde núpú hé shēngchù liú zaì tián lǐ .