22 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ xiàng tiān shēn zhàng , shǐ Āijí biàn dì de rénshēn shàng hé shēngchù shēnshang , bìng tiánjiān gèyàng caìshū shàng , dōu yǒu bīngbaó .