8 Rén huó duō nián , jiù dāng kuaìlè duō nián . ránér yĕ dāng xiǎng dào hēiàn de rìzi , yīnwei zhè rìzi bì duō , suǒ yào lái de dōu shì xū kōng .