We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Fán wǒ yǎn suǒ qiú de , wǒ méiyǒu liú xià bù gĕi tāde . wǒ xīn suǒ lè de , wǒ méiyǒu jìnzhǐ bù xiǎngshòu de . yīn wǒde xīn wèi wǒ yīqiè suǒ laólù de kuaìlè . zhè jiù shì wǒ cóng laólù zhōng suǒ dé de fēn .