5 Fán zūnshǒu mìnglìng de , bì bù jīnglì huòhuàn . zhìhuì rén de xīn , néng biàn míng shíhou hé déng lǐ . ( yuánwén zuò shĕnpàn xià jié tóng )