29 Yàbólán , Náhè gĕ qǔ le qì . Yàbólán de qīzi míng jiào Sālái . Náhè de qīzi míng jiào Mìjiā , shì Hālán de nǚér . Hālán shì Mìjiā hé Yìjiā de fùqin .