9 Jiù shì yù Yǐlán wáng Jīdàlǎomǎ , Gēyìn wáng Tídá , Shìnádì wáng Ànlāfēi , Yǐlāsā wáng Yàlüè jiāo zhàn . nǎi shì sì wáng yǔ wǔ wáng jiāo zhàn .