Chuàngshìjì 14:8

8 Yúshì Suǒduōmǎ wáng , Gémólā wáng , Yēmǎ wáng , Xǐbiǎn wáng , hé Bǐlā wáng ( Bǐlā jiù shì Suǒĕr ) dōu chūlai , zaì Xīdénggǔ bǎi zhèn , yù tāmen jiāo zhàn ,