2 Sālái duì Yàbólán shuō , Yēhéhuá shǐ wǒ bùnéng shēngyù . qiú nǐ hé wǒde shǐnǚ tóngfáng , huòzhĕ wǒ kĕyǐ yīn tā de háizi ( de háizi yuánwén zuò beì jiànlì ) . Yàbólán tīng cóng le Sālái de huà .