We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
9 Yēhéhuá de shǐzhĕ duì tā shuō , nǐ huí dào nǐ zhǔ mǔ nàli , fú zaì tā shǒu xià .