19 Wǒ juàngù tā , wéi yào jiào tā fēnfu tāde zhòng zǐ hé tāde juànshǔ , zūnshǒu wǒde dào , bǐng gōng xíng yì , shǐ wǒ suǒ yīngxǔ Yàbólāhǎn de huà dōu chéngjiù le .