31 Yàbólāhǎn shuō , wǒ hái gǎn duì zhǔ shuōhuà , jiǎ ruò zaì nàli jiàn yòu èr shí gè zĕnmeyàng ne . tā shuō , wèi zhè èr shí gè de yuángù , wǒ yĕ bù huǐmiè nà chéng .