13 Wǒmen yào huǐmiè zhè dìfang . yīnwei chéng neì zuìè de shēngyīn zaì Yēhéhuá miànqián shén dà , Yēhéhuá chà wǒmen lái , yào huǐmiè zhè dìfang .