34 Dì èr tiān , dà nǚér duì xiǎo nǚér shuō , wǒ zuò yè yǔ fùqin tóng qǐn . jīnyè wǒmen zaì jiào tā hē jiǔ , nǐ kĕyǐ jìn qù yǔ tā tóng qǐn . zhèyàng , wǒmen hǎo cóng fùqin cún liú hòuyì .