9 Zhòngrén shuō , tuì qù ba . yòu shuō , zhège rén lái jìjū , hái xiǎng yào zuò guān nǎ . xiànzaì wǒmen yào haì nǐ bǐ haì tāmen gēng shén . zhòngrén jiù xiàng qián yōngjǐ Luódé , yào gōng pò fáng mén .