8 Wǒ yǒu liǎng gè nǚér , háishì chǔnǚ , róng wǒ lǐng chūlai , rènpíng nǐmen de xīnyuàn ér xíng . zhǐshì zhè liǎng gèrén jìrán dào wǒ shè xià , búyào xiàng tāmen zuò shénme .