13 Dàng shén jiào wǒ líkāi fǔ jia , piāoliú zaì waì de shíhou , wǒ duì tā shuō , wǒmen wúlùn zǒu dào shénme dìfang , nǐ kĕyǐ duì rén shuō , tā shì wǒde gēge . zhè jiù shì nǐ daì wǒde ēndiǎn le .