17 Shén tīngjian tóngzǐ de shēngyīn . shén de shǐzhĕ cóng tiān shàng hūjiào Xiàjiǎ shuō , Xiàjiǎ , nǐ wèihé zhèyàng ne , búyào haìpà , shén yǐjing tīngjian tóngzǐ de shēngyīn le .