13 Yàbólāhǎn jǔmù guānkàn , búliào , yǒu yī zhī gōng yáng , liǎng jiǎo kòu zaì chóu mì de xiǎo shù zhōng , Yàbólāhǎn jiù qǔ le nà zhī gōng yáng lái , xiàn wéi Fánjì , daìtì tāde érzi .