14 Yàbólāhǎn gĕi nà dìfang qǐmíng jiào Yēhéhuáyǐlēi ( jiù shì Yēhéhuá bì yùbeì ) , zhídào jīnrì rén hái shuō , zaì Yēhéhuá de shān shàng bì yǒu yùbeì .