40 Tā jiù shuō , wǒ suǒ shìfèng de Yēhéhuá bìyào chāiqiǎn tāde shǐzhĕ yǔ nǐ tóng qù , jiào nǐde dàolù tōngdá , nǐ jiù déyǐ zaì wǒ fù jiā , wǒ bĕn zú nàli , gĕi wǒde érzi qǔ yī gè qīzi .