Chuàngshìjì 24:41

41 Zhǐyào nǐ dào le wǒ bĕn zú nàli , wǒ shǐ nǐ qǐ de shì jiù yǔ nǐ wúgān . tāmen ruò bú bǎ nǚzi jiāo gĕi nǐ , wǒ shǐ nǐ qǐ de shì yĕ yǔ nǐ wúgān .