3 Nǐ jìjū zaì zhè dì , wǒ bì yǔ nǐ tóng zaì , cì fú gĕi nǐ , yīnwei wǒ yào jiāng zhèxie dì dōu cìgĕi nǐ hé nǐde hòuyì . wǒ bìjiāndéng wǒ xiàng nǐ fù Yàbólāhǎn suǒ qǐ de shì .