4 Wǒ yào jiā zēng nǐde hòuyì , xiàng tiān shàng de xīng nàyàng duō , yòu yào jiāng zhèxie dì dōu cìgĕi nǐde hòuyì . bìngqiĕ dì shàng wàn guó bì yīn nǐde hòuyì de fú