40 Nǐ bì yǐkào dāo jiàn dù rì , yòu bì shìfèng nǐde xiōngdi . dào nǐ qiángshèng de shíhou , bì cóng nǐ jǐngxiàng shàng zhèng kāi tāde è .