9 Biàn wàng Yǐshímǎlì nàli qù , zaì tā èr qì zhī waì yòu qǔ le Mǎhālā wéi qì . tā shì Yàbólāhǎn érzi Yǐshímǎlì de nǚér , Níbaìyuē de meìzi .