3 Cháng yǒu yáng qún zaì nàli jùjí , mùrén bǎ shítou zhuàn lí jǐng kǒu yìn yáng , suíhòu yòu bǎ shítou fàng zaì jǐng kǒu de yuán chù .