We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
16 Yòu duì nǚrén shuō , wǒ bì duō duō jiā zēng nǐ huáitāi de kǔchǔ , nǐ shēngchǎn érnǚ bì duō shòu kǔchǔ . nǐ bì liànmù nǐ zhàngfu , nǐ zhàngfu bì guǎnxiá nǐ .