13 Yǎgè duì tā shuō , wǒ zhǔ zhīdào háizi men nián yòu jiāonèn , niú yáng yĕ zhèngzaì rǔ de shíhou , ruò shì cuī gǎn yī tiān , qún chù dōu bì sǐ le .