22 Yòu shuō , bùkĕ liú tāde xiĕ , kĕyǐ bǎ tā diū zaì zhè yĕdì de kēng lǐ , bùkĕ xià shǒu haì tā . Liúbiàn de yìsi shì yào jiù tā tuōlí tāmende shǒu , bǎ tā guī hái tāde fùqin .