52 Tā gĕi cì zǐ qǐmíng jiào Yǐfǎlián ( jiù shì shǐ zhī chāngshèng de yìsi ) , yīnwei tā shuō , shén shǐ wǒ zaì shòu kǔ de dìfang chāngshèng .