26 Wǒmen jiù shuō , wǒmen bùnéng xià qù . wǒmen de xiǎo xiōngdi ruò hé wǒmen tóng wàng , wǒmen jiù kĕyǐ xià qù . yīnwei , xiǎo xiōngdi ruò bù yǔ wǒmen tóng wàng , wǒmen bì bùdé jiàn nà rén de miàn .