15 Āijí dì hé Jiānán dì de yínzi dōu huā jǐn le , Āijí zhòngrén dōu lái jiàn Yūesè , shuō , wǒmen de yínzi dōu yòng jìn le , qiú nǐ gĕi wǒmen liángshi , wǒmen wèishénme sǐ zaì nǐ miànqián ne .